POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka) jest dokumentem, w którym informujemy Cię w jakim zakresie i w jakim celu administrator twoich danych osobowych gromadzi i przetwarza twoje dane osobowe. Ponadto, Polityka zawiera informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie. Polityka ma charakter informacyjny, w związku z czym nie stanowi źródła praw i obowiązków ani Administratora, ani Użytkowników. W razie pytań i wątpliwości możesz skontaktować się z nami przy pomocy adresu poczty elektronicznej: [email protected]

§ 1. Definicje

Użyte w Polityce pojęcia oznaczają:

 1. Administrator – Monika Grabowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MONIKA" MONIKA GRABOWSKA, Powiercie 9B, 62-600 Powiercie, NIP: 6661868773, REGON: 311557934.
 2. Serwis – niniejsza strona internetowa;
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;

§ 2. Postanowienia ogólne
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
 4. Serwis oraz usługi Administratora nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia ani do nich skierowane. Administrator świadomie nie gromadzi i nie przetwarza danych osób poniżej 18 roku życia.
§ 3. Sposób gromadzenia danych
 1. Administrator może gromadzić dane Użytkowników za pomocą następujących sposobów:
  1. przekazanie ich przez Użytkownika wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej lub przy pomocy innego środka komunikacji;
  2. za pośrednictwem plików Cookies, pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na korzystanie z plików Cookies.
 2. Podawanie jakichkolwiek danych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może brakiem możliwości:
  1. odpowiedzi ze strony Administratora;
  2. zawarcia umowy z Administratorem.
§ 4. Zakres, cel i sposób przetwarzania danych
 1. Administrator może gromadzić następujące informacje o Użytkownikach:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres poczty elektronicznej (e-mail);
  3. adres IP;
  4. informacje techniczne o jakichkolwiek urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, żeby uzyskać dostęp do usług Administratora, w tym: połączenia internetowe i/lub sieciowe, jakikolwiek identyfikator urządzenia mobilnego, system operacyjny, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania, lub też dane dotyczące sprzętu komputerowego oraz inne informacje techniczne; są to dane techniczne o Użytkownikach oraz ich działaniach i schematach działań, które nie zawierają danych osobowych;
  5. wszelkie inne informacje przekazane przez Użytkownika.
 2. Administrator może przetwarzać gromadzone dane w celu:
  1. odpowiedzi na wiadomości Użytkownika
  2. zawarcia umowy zgodnie z wolą Użytkownika;
  3. wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, w tym świadczenia usług i dochodzenia roszczeń;
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykonywania wezwań upoważnionych organów państwowych);
  5. marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
  6. prowadzenia statystyki;
  7. wysyłki zamówionej przez Użytkownika informacji handlowej lub oferty;
  8. wykonania i przechowywania kopii bezpieczeństwa, zapewnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  9. realizacji tzw. uzasadnionego interesu w rozumieniu RODO.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane następującym rodzajom odbiorców:
  1. pracownikom, współpracownikom, pełnomocnikom i podwykonawcom Administratora;
  2. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, doradcom podatkowym, dostawcom usług hostingowych, informatycznych czy programistycznych (w szczególności na potrzeby obsługi Serwisu, poczty elektronicznej i przechowywania danych w chmurze);
  3. upoważnionym organom państwowym.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 5. Administrator przetwarza dane w okresie niezbędnym do realizacji określonego celu, w tym w szczególności:
  1. w przypadku wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy;
  2. w przypadku przetwarzania w celach marketingowych - do wykonania przez Użytkownika praw wyłączających przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym do momentu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody.
  Ponadto, okres przechowywania danych będzie nie krótszy niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 6. Polityka cookies
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Pliki Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapamiętanie informacji, że Użytkownik ma powyżej osiemnastu lat). Pliki Cookies mogą być również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów – podlegają wówczas politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów.
 3. Większość popularnych przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies w związku z czym brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na korzystanie z plików Cookies. Pod poniższymi linkami znajdują się informacje dotyczące ustawień Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:
 4. Administrator informuje, że wyłączenie lub ograniczenia plików Cookies może powodować trudności lub brak możliwości korzystania z Serwisu.
§ 7. Prawa osób, których dotyczą dane
 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie – art. 15 RODO.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia – art. 16 RODO.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie – art. 17 RODO.
 4. Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie – art. 18 RODO.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora – art. 20 RODO.
 6. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą uprawniona jest w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym również w zakresie profilowania.
 7. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
§ 8. Postanowienia końcowe
 1. Polityka dotyczy tylko niniejszego Serwisu. Administrator informuje, że w Serwisie mogą znaleźć się odnośniki do innych stron czy też odtwarzacze multimedialne (np. Instagram i Facebook), które nie są prowadzone przez Administratora. Administrator zachęca do zapoznania się z polityką prywatności i polityką cookies po przejściu na strony innych podmiotów.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
 4. Administrator może okresowo aktualizować niniejszą Politykę.
 5. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajduje się tu: https://uodo.gov.pl/pl/83/155